Based in London; Formerly of New York, Buenos Aires, Fife, and the Western Cape. Saoránach d'Éirinn.
A writer, blogger, historian, and web designer born in New York, educated in Argentina, Scotland, and South Africa, and now based in London. read more

An explanation of the arms of the Afrikaans-speaking Oratory of St Philip Neri in Oudtshoorn, South Africa (edited from their own information).

The heraldic achievement or the coat of arms of the Congregation of the Oratory of Saint Philip Neri, Oudtshoorn, was officially registered and recognised by the Bureau of Heraldry in the Staatskoerant of 20 August 2004. According to the Heraldry Act of 1962, these arms and motto now enjoy legal protection and the Congregation also has the right to make an official Oratorian flag and to fly it.
Die heraldiese afbeelding oftewel die wapenskild van die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri – Oudtshoorn is in die Staatskoerant van 20 Augustus 2004 amptelik deur die Buro vir Heraldiek geregistreer en erken. Ooreenkomstig die Heraldiese-wet van 1962, geniet die wapenskild en die leuse nou regsbeskerming en het die Kongregasie ook nou die reg om ’n amptelike Oratoriaanse vlag te produseer en te laat wapper.
DIE DRIE VOLSTRUISVERE verwys hoofsaaklik na die Bisdom, Distrik en Dorp Oudtshoorn. Hulle het egter ook Bybelse en geestelike betekenis omdat hulle ons aan die feit herinner dat God oor al sy skepsels waak, die diere van die veld, voëls in die lug en visse in die see – nie net die mens nie – en hulle versorg.
THE THREE OSTRICH FEATHERS refer to the Diocese, District, and Town of Oudtshoorn. They also have biblical and spiritual significance because they call to mind that God keeps watch over all his creatures, the beasts of the field, birds of the air and fish in the sea – not just humans – and looks after them.
DIE DRIE AGTPUNTIGE STERRE, simbole van die Oratorium, is in perfekte balans bo en weerskante van die brandende hart geplaas.
THE THREE EIGHT-POINTED STARS, symbols of the Oratory, are placed in perfect balance atop and beside the burning heart.
DIE PROTEAS, nasionale blom van Suid-Afrika, dui op die lewenskrag van hierdie unieke Suid-Afrikaanse gemeenskap en die potensiaal wat tot blom gebring kan word.
THE PROTEAS, national flower of South Africa, stressed the vitality of this unique South African community and the potential that can be brought to bloom.
DIE BRANDENDE HART in die middel van die asuur skild verteenwoordig die bron en oorsprong van die geestelikheid van St. Filip Neri, die apostel van vreugde en naasteliefde, wat as ’n spesiale genadegawe van God onophoudelik die aanwesigheid van die Heilige Gees in sy hart ervaar en beleef het.
THE BURNING HEART in the middle of the azure shield represents the source and origin of the spirituality of St. Philip Neri, the apostle of joy and charity, who as a special gift of God’s grace constantly experienced the presence of the Holy Ghost in his heart.
DIE LEUSE van die Kongregasie van die Oratorium van St. Filip Neri lui “God is ons erns”. Hierdie leuse is doelbewustelik ontleen aan ’n vroeë slagspreuk vir die erkenning van die Afrikaanse Taal. Hierdie selfde taal word nou ingespan om die oudste Christelike tradisie deel te maak van die Afrikaanse leefwêreld.
THE MOTTO of the Oudtshoorn Oratory of St. Philip Neri is “God is Our Earnestness”. This motto is deliberately taken from “This is Our Earnestness”, an early slogan for the recognition of the Afrikaans language. This same language is being used to bring the oldest Christian tradition to the Afrikaans-speaking world.
This post was published on Monday, November 7th, 2016 10:31 am. It has been categorised under Heraldry South Africa and been tagged under , , , .
Comments
No comments have been posted yet.

Be the first to comment by using the form below.


Leave a comment

Name (required)

Email (required)

Website

Comment

Home | About | Contact | Categories | Paginated Index | Twitter | Facebook | RSS/Atom Feed
andrewcusack.com | © Andrew Cusack 2004-present (Unless otherwise stated)